Kas mēs esam?

Jauniešu māja ir pašvaldības izglītības iestādes "Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs" struktūrvienība. Atrodamies 151,04m2 lielā, moderni aprīkotā ēkā pašā Vecliepājas „sirdī”, Kungu ielā 24 (ieeja no Bāriņu ielas). Apmeklētājiem esam atvērti katru darba dienu no 14:00 līdz 20:00. Jauniešu māja ir vieta, kur jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem satikties un kopīgi īstenot savas idejas.

Ko mēs darām?

Jauniešu mājā darbojas Jaunatnes lietu komisija, Skolēnu dome, Jauniešu mājas padome  un citas jauniešu organizācijas. Piedāvājam iespēju pilnveidoties dažādās neformālās mūzikas, valodu, teātra, video un citās nodarbībās. Sadarbojamies ar jaunatnes jomu saistītām pašvaldības un valsts mēroga iestādēm. Aktīvi iesaistāmies brīvprātīgajā darbā šeit un citur Eiropā, piedalāmies starptautiskajos projektos. Rīkojam koncertus, teātra izrādes, izstādes, izglītojošas tikšanās un diskusijas ar politiķiem, uzņēmējiem u.c. nozaru ekspertiem. Sniedzam informatīvu atbalstu, piedāvājam arī prakses vietas studentiem. Veicinām labklājību un popularizējam veselīgu dzīvesveidu. Piesaistām līdzekļus no dažādiem projektu fondiem.

Mūsu mērķis:

Nodrošināt aktivitāšu un pasākumu kopumu, kas veicina jaunu zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Apakšmērķi:

Izglītība – veicināt neformālo mācīšanās metožu ieviešanu un atzīšanu Liepājā, sniedzot jauniešiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas turpmākajā profesionālā un akadēmiskā izaugsmē.

Informētība – nodrošināt jauniešiem aktuālu, saturīgu un kvalitatīvu informācijas nodošanas modeli, regulāri uzturēt un izplatīt aktuālo informāciju.

Atbalsts – izveidot jauniešiem draudzīgu “Jauniešu mājas” publisko tēlu, kas veicina jauniešu iesaisti lietderīga brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, veicinot attieksmju kopumu, kas nodrošina pieredzes apmaiņas iespējas,  tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem un nozaru speciālistiem, konsultācijas un atbalstu informācijas meklēšanā.

pasākumi