”Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā” - Atbalstīts

”Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā” - Atbalstīts

Izglītības un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi LBJC struktūrvienības „Jauniešu māja” iesniegto projektu ”Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā”, kas tika iesniegts IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam projektu konkursā„Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”.


„Liepājas jauno māmiņu kopienas centra izveide” - Nav atbalstīts

„Liepājas jauno māmiņu kopienas centra izveide” - Nav atbalstīts

Liepājas bērnu un jauniešu biedrība „Skrejceļš” sadarbībā ar LBJC struktūrvienību „Jauniešu māja” ir sagatavojusi un iesniegusi Latvijas Kopienu iniciatīvu fondam programmā „Atbalsts kopienu centriem” projektu „Liepājas jauno māmiņu kopienas centra izveide”.

Projekta mērķis ir sekmēt dzīves kvalitātes uzlabošanos un socializēšanos jaunajām māmiņām- mājsaimniecēm, kas dzīvo Liepājā, audzina vienu vai vairākus bērnus.


"Atvērtās telpas (open space) attīstība Jauniešu mājā" - Atbalstīts

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam 1.2. apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes infrastruktūras informācijas pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā laika pavadīšanai” atbalstu Liepājas Bērnu un jaunatnes centram ir apstiprināts projekts ”Atvērtas telpas (open space) attīstība Jauniešu mājā”.


”Eiropas kopējā valūta jauniešu skatījumā” - Nav atbalstīts

”Eiropas kopējā valūta jauniešu skatījumā” - Nav atbalstīts

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība Jauniešu māja ir iesniegusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ES programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas 1.3.„jauniešu demokrātijas projekti” ietvaros projektu ”Eiropas kopējā valūta jauniešu skatījumā”.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, gūstot starptautisku pieredzi un iepazīstot demokrātijas procesus.

Projekts plānots realizēt 3 valstīs: Latvijā, Lietuvā un Polijā. Latvijā paredzētas aktivitātes veikt Liepājā, Polijā – Katovicē un Zaviercē, Lietuvā - Klaipēdā un Šauļos, no katras dalībvalsts iesaistot 2 organizācijas.


"Lejaskurzemes Ziemassvētku tautasdziesmu aranžējumi" - Nav atbalstīts

Projekta mērķis - ieinteresēt jauniešus nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē, apguvē sev pieņemamā - radošās izpausmes veidā, saglabāšanā un popularizēšanā citu Latvijas puilsētu un ārvalstu jauniešiem. Projektu plānots realizēt no šā gada 1.septembra līdz 20.decembrim.