ZIŅAS

Strukturētā dialoga apkopojums
Strukturētā dialoga apkopojums

Šī gada 20.janvārī Liepājā, Jauniešu mājā norisinājās strukturētais dialogs, kurā jaunieši kopā ar Liepājas deputātiem diskutēja par aktuāliem jautājumiem.

 

        Diskusijas jautājumi

              Jauniešu atbildes 

Kas būtu jādara visos izglītības veidos, lai veicinātu politisko līdzdalību?            

   Politiskās līdzdalības tēmas jāiekļauj mācību stundās

   Jārīko projektu rakstīšanas nodarbības sadarbībā ar pašvaldības pārstāvjiem

   Jārīko “Randiņš ar politiķi”

   ---

   Jārīko Strukturētā dialoga diskusijas un pasākumi “Kafija ar politiķiem”

   Jārīko pasākumi, lai iepazītu politiķus

   Jāveicina jauniešu politiskā līdzdalība caur skolas avīzēm

Kas būtu jādara, lai veicinātu uzticību un sapratni starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī uzlabotu abu iesaistīto pušu savstarpējās sadarbības kvalitāti?

   Politiķiem jālieto sabiedrībai saprotama valoda

   Sociālajos tīklos neformālā valodā jāsniedz informācija jauniešiem

   Politiskās līdzdalības jautājumi jāiekļauj visos izglītības līmeņos

   ---

   Veidot “Kafija ar politiķiem” pasākumus skolās

   Organizēt “ēnu dienas” izglītības iestādēs

   Politiķiem iziet sabiedrībā

   Ar politisko līdzdalību iepazīstināt jau no mazotnes saprotamā valodā

Kas būtu jādara, lai jaunieši un jauniešu organizācijas kopā ar lēmumu pieņēmējiem pilnvērtīgi iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesos?

   Jāinformē pēc iespējas plašāks jauniešu loks sociālajos tīklos

   Vairāk jāatspoguļo rezultāti, lai veicinātu interesi un turpmāko darbību

   Jārīko regulāras atvērta tipa tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem

   ---

   Biežāk rīkot “ēnošanas”

   Aktualizēt personīgo saziņu starp jaunieti un lēmumu pieņēmēju un lauzt barjeru / stereotipu par viņu            nepieejamību

   Caur organizācijām raktstīt priekšlikumus

   Izveidot mājas lapu, kurā apkopot informāciju un iespējot saziņu ar lēmumu pieņēmējiem

   Jaunatnes lietu komisijā iesaisīt arī jauniešus

   Rīkot tikšanos ar politķiem kā obligātu mācību stundu

Kā darbs ar jaunatni var veicināt jauniešu politisko līdzdalību?

   Jaunatnes darbiniekiem jārāda personiskais piemērs

   Darbam ar jaunatni jānodrošina / jāorganizē politiķu tikšanos ar jauniešiem

   Politiskās pieredzes apmaiņa jauniešu vidū

   ---

   Rīkot sarunas ar politiķiem neikdienišķās vietās

   Organizēt intervijas un veikt aptaujas

   Izmantot modernās tehnoloģijas

   Atbalstot jauniešu organizāciju iniciatīvas, kas vērstas uz jauniešu politisko līdzdalību

Kā jauniešus ar atšķirīgām pieredzēm un zināšanām vajadzētu informēt, iedrošināt un motivēt iesaistīties politiskos un demokrātiskos  procesos, un kā jaunās un alternatīvās tehnoloģijas un rīki var tikt izmantotas šiem procesiem?

   Rīkot video konkursus par aktuālām tēmām

   Veidot forumus un vebinārus, kur dalīties ar idejām, viedokļiem un atsauksmēm

   Jāveido tiešs kontakts ar politiķiem

   Jānodrošina jauniešu līdzdalība Saeimas sēdēs

   ---

   Veidot video konferences ar ārvalstu jauniešu piedalīšanos

   Veidot domu biedru grupas sociālajos tīklos

   Organizēt vēlēšanas internetā

   Veidot aplikāciju, kurā politiķi dalītos ar aktualitātēm

   Veidot mājas lapas ar konkrētām idejām un iespēju par tām balsot