PROJEKTI

"Non-in-form" - nav atbalstīts

Ar projekta starpniecību tiks izglītotas darbā ar jaunatni iesaistītas personas par neformālās izglītības metodēm, to pielietošanu un efektivitāti.

Lai, ieviešot tās ikdienas darbā kā papildus elementus, spētu nodrošināt ne tikai saistošu mācīšanās procesu, bet erī sekmētu dalībnieku savstarpējo komunikāciju, saliedēšanos, spēju darboties grupās, veidot sociālus kontaktus. Projekta mērķis ir pakāpeniska neformālo mācīšanās metožu apzināšana, atzīšana un ieviešana organizāciju ikdienas darbībā. Ar uzdevumiem izglītot darbā ar jaunatni iesaistītās personas par programmu ERASMUS+, mobilitātes iespējām, neformālās izglītības metodēm, to nozīmi un ieviešanu citās izglītības formās, nodrošināt zināšanu nodošanu un pēctecību; izpētīt un analizēt konkrētas metodes un aktivitātes, kuras ir/nav efektīvas darbā ar skolu jauniešiem, jauniešu centru jauniešiem, interešu izglītībā iesaistītiem jauniešiem; izstrādāt plānu, ko integrēt ikdienas darbībā, uzsākt pakāpenisku pielietošanu nodarbībās ar bērniem un jauniešiem.

Projektā piedalīsies 20 dalībnieki (jaunatnes darbā iesaistītās personas) un 2 apmācītāji. 10 dalībnieki no Latvijas un 10 dalībnieki no Itālijas. Dalībnieki tiks atlasīti tādi, kuriem ir iepriekšēja pieredze neformālo metožu izmantošanā – lai nodrošinātu grupas saliedētību un kontaktu ar uzņemošo organizāciju, pildītu grupas līderu funkcijas. Un dalībniekiem, kuriem ir iepriekšējas pieredzes trūkums neformālās izglītības metožu izmantošanā.

Projektā notiks apmācību cikli par projektā definētajām tēmām  “Kas ir programma Erasmus+?”, “Kas ir neformālā izglītība?”, “Neformālās izglītības riski un iespējas skolās un interešu izglītībā”. Dalīšanās pieredzē par Jaunatnes politiku Latvijā un Itālijā un praktiskās pieredzes Palermo jaunatnes organizācijās “FORME”, "WeWorld", “Association Per Esempio and Libera Palermo”, “CESIE”.

Projekta dalībnieki izpratīs galvenās atšķirības starp neformālo izglītību, interešu izglītību, formālo izglītību (tai skaitā ikdienas mācīšanos), lai nejauktu vienu ar otru un spēs definēt atbilstošus mērķus un prioritātes, kurām pakārtot izmantojamās jaunapgūtās metodes, mācīšanās procesa uzlabošanai. Dalībnieki izpratīs kā atšķirīgas izglītības formas spēj līdzāspastāvēt un papildināt viena otru, organizējot mācīšanās procesu atbilstoši mērķauditorijai, aktivitāšu grupu dalībniekiem, viņu spējām, zināšanu līmenim, prasmēm un pieredzēm. Atgriežoties pēc projekta dalībnieki spēs izvērtēt un izprast, kuras neformālās mācīšanās metodes ieviest savas organizācijas ikdienas darbībā, kādu ieguvumu tās sniegs mācīšanās procesa pilnveidē.

Pieprasītais finansējums 12 312 EUR

Iesniegts 2.02.2016.